Створення: 30.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2015

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 16.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись в бухгалтерії до Івановой Л.М.

Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 19555/17954.
 • Основні засоби 6761/6675.
 • Запаси 4604/4318.
 • Сумарна дбт заборгованість 7741/6410.
 • Грошові кошти 254/349.
 • Власний капітал 10557/9973.
 • Статутний капітал 7255/7255.
 • Нерозподілений прибуток 3302/2718.
 • Довгострокові зобов’язання 20/20.
 • Поточні зобов’язання 8978/7961.
 • Чистий прибуток на одну акц. (грн.) 0.02/0.009.
 • Кількість акцій 29019495/29019495.
 • Чисельність працівників 131/180.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 60 (2064) від 30.03.15.