Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2016

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2016 о 16.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись в бухгалтерії до Іванової Л.М.

Реєстрація учасників зборів 29.04.16 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 21928/19555.
 • Основні засоби 6953/6761.
 • Запаси 6224/4604.
 • Сумарна дбт заборгованість 8587/7741.
 • Грошові кошти 1/254.
 • Власний капітал 15998/10557.
 • Статутний капітал 7255/7255.
 • Нерозподілений прибуток 4954/3302.
 • Довгострокові зобов’язання 20/20.
 • Поточні зобов’язання 5355/8978.
 • Чистий прибуток на одну акц. (грн.) 0,04/0,02.
 • Кількість акцій 29019495/29019495.
 • Чисельність працівників 127/131.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 31 (4319) від 19.02.16.