Створення: 21.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/04/2017

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод”, місцезнаходження м.Херсон, вул.Перекопська, 162, скликає позачергові загальні збори акціонерів 28.04.2017р. о 16.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Обрання органів товариства відповідно до статуту.
 9. Прийняття рішення про реорганізацію ПАТ “Херсонський маслозавод” шляхом перетворення в ТДВ “Херсонський маслозавод”, затвердження порядку та умов перетворення.
 10. Призначення комісії з припинення.
 11. Затвердження плану перетворення.
 12. Затвердження умов обміну акцій ПАТ “Херсонський маслозавод” на частки у статутному фонді ТДВ «Херсонський маслозавод».
 13. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Язловецька Наталія Іванівна, члени комісії – Литвиненко Марина Іванівна, Бакуменко Ольга Іванівна

Питання 2:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Костіну Катерину Михайлівну від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- відкликати весь склад раніше обраної наглядової ради ПАТ «Херсонський маслозавод», обрати наглядову раду терміном на 1 рік в кількості 5 осіб;

- відкликати весь склад раніше обраної ревізійної комісії (РК) ПАТ «Херсонський маслозавод», обрати РК терміном на 1 рік в кількості 2 осіб;

Питання 9:

- реорганізувати шляхом перетворення публічне акціонерне товариство «Херсонський маслозавод» (ПАТ «Херсонський маслозавод»), код ЄДРПОУ 05507442, в товариство з додатковою відповідальністю «Херсонський маслозавод», скорочено – ТДВ «Херсонський маслозавод», місцезнаходження: м.Херсон, вул.Перекопська, 162;

- визначити такий порядок та терміни подання вимог кредиторами: заявлення кредиторами вимог до ПАТ «Херсонський маслозавод» приймаються протягом 2-х місяців з дня оприлюднення встановленим порядком повідомлення про прийняте рішення про припинення за результатом реорганізації. Такі вимоги мають або надсилатися на адресу товариства поштою цінними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до товариства з обов’язковою реєстрацією відповідної кореспонденції;

- призначеній цими зборами комісії з припинення:

а) протягом трьох робочих днів з дати проведення сьогоднішніх зборів письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення про припинення, та забезпечити оприлюднення згідно ст.105 Цивільного кодексу України повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію ПАТ «Херсонський маслозавод» з зазначенням терміну подання претензій кредиторами;

б) у встановлені НКЦПФР терміни скласти, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному сайті товариства, опублікувати в друкованому виданні та здати для реєстрації в НКЦПФР особливу інформацію в зв’язку з прийнятим рішенням про реорганізацію товариства;

в) протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення надати до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій відповідно до чинних нормативних документів;

г) виявити та протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення ПАТ «Херсонський маслозавод» письмово повідомити кредиторів товариства про прийняте рішення про припинення і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення відповідно до положення ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»;

д) після задоволення вимог кредиторів в порядку, визначеному законодавством, підготувати для затвердження наступними загальними зборами акціонерів ПАТ «Херсонський маслозавод» передавальний акт;

е) організувати проведення наступних загальних зборів акціонерів товариства, на яких затвердити передавальний акт;

є) організувати проведення установчих зборів ТДВ «Херсонський маслозавод».

Питання 10:

- призначити комісію з припинення ПАТ «Херсонський маслозавод» в складі: голова комісії – Костіна Катерина Михайлівна – генеральний директор товариства, ідентифікаційний номер 2932206287, член комісії – Іванова Людмила Михайлівна – фінансовий директор товариства, ідентифікаційний номер 2529015407;

- комісії забезпечити реалізацію затвердженого у попередньому питанні порядку денного зборів порядку та умов перетворення товариства.

Питання 11:

- затвердити план перетворення ПАТ «Херсонський маслозавод» в ТДВ «Херсонський маслозавод».

Питання 12:

затвердити такі умови та порядок обміну акцій ПАТ «Херсонський маслозавод» на частки у статутному фонді ТДВ «Херсонський маслозавод»:

- акції ПАТ «Херсонський маслозавод» конвертуються в частки ТДВ «Херсонський маслозавод» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток між учасниками ТДВ «Херсонський маслозавод» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПАТ «Херсонський маслозавод», а саме: за кожну 1 акцію ПАТ «Херсонський маслозавод» номінальною вартістю 0,25 грн. власник акцій отримає частку в статутному фонді ТДВ «Херсонський маслозавод» на суму 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці);

- склад учасників ТДВ «Херсонський маслозавод», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, не змінюється в порівнянні до складу акціонерів та номінальної вартості належних їм акцій ПАТ «Херсонський маслозавод» за станом на день затвердження установчих документів створюваного ТДВ «Херсонський маслозавод»;

- розмір статутного фонду ТДВ «Херсонський маслозавод» на дату його державної реєстрації дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПАТ «Херсонський маслозавод» на дату прийняття рішення про припинення шляхом його реорганізації – 11 044 171,25 грн.;

- видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному фонді ТДВ «Херсонський маслозавод» (свідоцтва ТДВ «Херсонський маслозавод») його учасникам здійснюється після його державної реєстрації у приміщенні ТДВ «Херсонський маслозавод», або поштою;

- по завершенню реорганізації ПАТ «Херсонський маслозавод» припиняє своє існування, виводиться із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- ТДВ «Херсонський маслозавод» після реорганізації приймає на себе всі майнові права та обов’язки ПАТ «Херсонський маслозавод».

Питання 13:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: maslozavodkherson.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до гендиректора Костіной К.М.

Реєстрація учасників зборів 28.04.17 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 34738/21928.
 • Основні засоби 8028/6953.
 • Запаси 12343/6224.
 • Сумарна дбт заборгованість 13801/8587.
 • Грошові кошти 375/1.
 • Власний капітал 24986/15998.
 • Статутний капітал 11044/11044.
 • Довгострокові зобов’язання 1065/20.
 • Поточні зобов’язання 8687/5355.
 • Чистий прибуток на одну акц. 0,2/0,04.
 • Середньорічна кількість акцій 44176685/44176685.
 • Чисельність працівників 127/127.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 54(2559) від 21.03.17.