Створення: 18.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

ПАТ “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 26.04.13 з 15.00 до 15.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

16973

15874

Основні засоби

6954

6609

Довгострокові фінансові інвестиції

763

763

Запаси

4410

1973

Сумарна дебіторська заборгованість

4501

5954

Грошові кошти та їх еквіваленти

345

575

Нерозподілений прибуток

2463

2280

Власний капітал

9718

9535

Статутний капітал

7255

7255

Поточні зобов’язання

7255

6339

Чистий прибуток (збиток)

183

147

Середньорічна кількість акцій (шт.)

29019495

29019495

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

210

183

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 51(1555) від 15.03.13.