Створення: 19.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/04/2012

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 20.04.2012р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку  за 2011р.
  4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства.
  5. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
  6. Визначення уповноважених органів та осіб товариства щодо виконання процедури збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.12.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за зазначеною вище адресою, звернувшись для цього до генерального директора товариства.

Реєстрація учасників зборів 20.04.12 з 15.00 до 15.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (звітн.період/поперед.період): Усього активів 15874/22929. Основні засоби 6609/5398. Довгострокові фінансові інвестиції 7763/763. Запаси  1973/2112. Сумарна дебіторська заборгованість 5954/12684. Грошові кошти та їх еквіваленти 575/1972. Нерозподілений прибуток 2280/750. Власний капітал 9535/9388. Статутний капітал 7255/7255. Поточні зобов’язання 6339/13541. Чистий прибуток (збиток) 147/2742. Середньорічна кількість акцій (шт.) 29019495/29019495. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 183/176.

Наглядова рада.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 52(1305) від 19.03.12.