Створення: 05.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 11/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 11.04.2014 р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 07.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 11.04.14 з 15.00 до 15.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 17954/16973.
 • Основні засоби 6785/6954.
 • Довгострокові фінансові інвестиції 0/763.
 • Запаси 4318/4410.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 6447/4501.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 349/345.
 • Нерозподілений прибуток 2718/2463.
 • Статутний капітал 7255/7255.
 • Поточні зобов’язання 7961/7255.
 • Чистий прибуток 255/183.
 • Кількість акцій 29019495/29019495.
 • Чисельність працівників 180/210.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 44(1797) від 05.03.14.