Створення: 31.10.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Михайлова Катерина Михайлiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський маслозавод"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05507442
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73036
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Перекопська, б. 162
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 55-29-82, 51-64-42
        Електронна поштова адреса емітента
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.  
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiпуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'им, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Херсонський маслозавод"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 №210636
   Дата видачі 09.03.1995
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 7254873.75
   Сплачений статутний капітал 7254873.75

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ ВАТ "Укрексiмбанк", м.Херсон
   МФО банку 352639 Рахунок 2600501693343
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.51.0 ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Лiцензiйна угода на право застосування сертифiкату вiдповiдностi на виробництво масло солодковершкове "Селянське несолоне" UA1.040.X013750-09 29.07.2009 Державне пiдприємство "Херсонстандарт-метрологiя" м .Херсон 11..2.30.1
   Лiцензiйна угода на право застосування сертифiкату вiдповiдностi на виробництво сир сичужний, твердий "Росiйський" UA1.040.X014640-09 12.08.2009 Державне пiдприємство "Херсонстандарт-метрологiя" м .Херсон 11..2.27.0
   Лiцензiйна угода на право застосування сертифiкату вiдповiдностi на виробництво сир сичужний, твердий "Звенигородський" UA1.040.X019551-09 04.11.2009 Державне пiдприємство "Херсонстандарт-метрологiя" м .Херсон 11..2.29.1
   Лiцензiйна угода на право застосування сертифiкату вiдповiдностi на виробництво сир сичужний, твердий "Голландський" UA1.040X001704-09 03.02.2009 Державне пiдприємство "Херсонстандарт-метрологiя" м .Херсон 11..2.19.0
   Лiцензiйна угода на право застосування сертифiкату вiдповiдностi на виробництво сир сичужний, твердий "Буковинський" UA1.040.X003890-09 10.03.2009 Державне пiдприємство "Херсонстандарт-метрологiя" м .Херсон 11..2.14.0

   Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

   Найменування Місцезнаходження (поштова адреса) Опис
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод становила 119 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за звiтний перiод становила 72 осiб, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) у звiтному перiодi склала 6 особи . Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 1642 тис. грн i склав 5178 тис. грн., що обумовлено зростанням заробiтної плати працiвникiв товариства. Витрати на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв товариства у звiтному перiодi склали 2930,00 грн. (навчання працiвникiв у "Херсонському учбово-курсовому комбiнатi"Професiонал " на такi спецiальностi: електрик, оператор котельної, машинiст холодильних установок.)

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   83.000 0.000 0.000 0.000
   0.003 0.000 0.000 0.000
   81.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   Рiшення про виплату дивiдендiв за 2009 рiк прийнято 29.12.2010 Наглядовою радою ВАТ. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складений станом на 29.12.2010 року. Виплата дивiдендiв здiйснюється через касу для фiзичних осiб або шляхом перерахування на поточниi рахунки акцiонерiв-юридичних осiб з 29.12.2010р. по 29.12.2013р.

   Загальними зборами 03.03.2011р. прийняте рiшення направити весь прибуток за звiтний рiк на поповнення обiгових коштiв та розвиток виробництва.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   30.04.2010
   0
   Перелiк питань порядку денного загальних зборiв:
   1. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк.
   2. Звiт наглядової ради,
   3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   4. Затвердження звiту генерального директора, розподiлу прибутку та балансу товариства за 2009 рiк.
   5. Про приведення типу товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства".
   6. Прийняття статуту в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства".
   7. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   8. Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної госпо-дарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi това-риства.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВФДМУ по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiнансовий директор  Iванова Людмила Михайлiвна  МО № 194287, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.08.1996 02.06.2006 2 250 0.00775340853% 2 250 
   Голова Ревiзiйної комiсiї  Скиба Ольга Григорiвна  МО № 020169, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 18.01.1996 18.10.2004 27 0.00009304090% 27 
   Голова Наглядової ради  Кончиць Вiктор Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Ревiзiйної комiсiї  Лебеденко Валентина Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Овдєй Iгор Вiкторович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Кончиць Iнна Валерiївна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Обливальна Юлiя В'ячеславiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Шевчук Свiтлана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   2 277 0.00784644943 % 2 277 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михайлова Катерина Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 156555, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 13.06.1996
   Рік народження 1980
   Освіта Вища, Херсонський державний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Оса-2", директор
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, представництво Товариства у його вiдносинах з третiми особами. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 03.03.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Фiнансовий директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванова Людмила Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 194287, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 06.08.1996
   Рік народження 1969
   Освіта Вища, Одеський державний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", головний бухгалтер
   Опис Фiнансовий директор має допуск до всiєї фiнансової iнформацiї Товариства, вiдповiдає за достовiрнiсть її та за вирiшення всiх питань фiнансової дiяльностi Товариства. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства також входить в обов'язки фiнансового директора. Фiнансовий директор, за письмовим рiшенням Наглядової Ради Товариства, може виконувати всi або частину повноважень Генерального директора з обмеженнями, зазначеними у статутi, для чого йому видається вiдповiдна довiренiсть. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа виведена iз складу дирекцiї за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 03.03.2011р., непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Скиба Ольга Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 020169, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 18.01.1996
   Рік народження 1958
   Освіта Середня-спецiальна, Херсонський кооперативний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", iнженер вiддiлу кадрiв
   Опис Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є: складання висновкiв до рiчних звiтiв i фiнансових документiв, балансу i звiтiв про отриманi прибутки i зазначенi збитки, а також документiв, що надсилаються до податкової iнспекцiї (далi - "Рiчнi звiти"), та надання iншої допомоги наглядовiй радi товариства, i посадовим особам у керiвництвi фiнансовими та податковими питаннями товариства. Ревiзор займається також перевiркою законних аспектiв дiяльностi директорiв товариства, посадових осiб i працiвникiв, i також може запропонувати скликати позачерговi збори акцiонерiв у випадках, коли нею виявлена загроза життєво важливим iнтересам товариства або зловживання щодо майна (коштiв) товариства з боку його службовцiв (працiвникiв). Винагороду отримує на посадi завiдуючої канцелярiї та начальника вiддiлу кадрiв у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 03.03.2011рашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кончиць Вiктор Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1968
   Освіта вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Комерцiйна фiрма "Корса Трейд", директор.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду директора ТОВ "Комерцiйна фiрма "Корса Трейд". Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу комiсiї 03 березня 2011 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лебеденко Валентина Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1951
   Освіта Середньо-спецiальна, Харькiвський технiкум м'ясо-молочної промисловостi.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", ст. майстер виробничої дiлянки .
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу комiсiї 03.03.2011р. загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Овдєй Iгор Вiкторович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1970
   Освіта середня спецiальна, Херсонський машинобудiвний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Комерцiйна фiрма "Корса Трейд", зам.директора.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу ради 03.03.2011р. загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кончиць Iнна Валерiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1976
   Освіта Середня.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Домогосподарка .
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу ради 03.03.2011р. загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Обливальна Юлiя В'ячеславiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1977
   Освіта Вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", бухгалтер 1 кат.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу ради 03.03.2011р. загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шевчук Свiтлана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський державний морський технiчний унiверситет iм Макарова.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", економiст.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу ради 03.03.2011р. загальними зборами акцiонерiв ВАТ, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
   Усього  28 112 562 97 28 112 562 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скiф"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31221747
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №362036
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2007
   Міжміський код та телефон (0552) 41-72-45
   Факс 41-72-44
   Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський маслозавод" засноване на пiдставi установчого договору мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Херсонськiй областi i органiзацiєю орендарiв Орендного пiдприємства "Херсонський маслозавод", шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Декретами Кабiнету мiнiстрiв України "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств i їх структурних пiдроздiлiв, переданих в оренду" вiд 20.05.1993 р. та "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 17.05.1993 р.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом У складi пiдприємства знаходяться маслоцех, сироробний цех, гараж, дiлянка цiльномолочної продукцiї, а також обслуговуючi дiлянки: компресорного цеху, механiчного цеху, електроцеху, рембуддiлянки.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов`язкових дооцiнок за рiшенням КМУ у зв`язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992р. До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченi роботи з капiтального ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесення на вартiсть вiдповiдного об`єкта з подальшою амортизацiєю. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. З 01.07.1997р. Амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини,незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що фактично використанi. Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ вiдповiдно до постанов державних органiв, що не вiдповiдає вимогам МСБО. Але у зв`язку з тим, що визначення вартостi ТМЦ (запасiв в активах Балансу та матерiальних витрат у складi собiвартостi реалiзованої продукцiї Звiту про фiнансовi результати) без врахування дооцiнки представляє значнi труднощi, длярозкриття iнформацiї використовується вартiсть запасiв з врахуванням дооцiнки.
   Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Грошовi кошти включають суму грошей в касi.
   Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзовану в кредит продукцiю товари або наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iзваностi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
   Доход вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдображення продукцiї. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцями. Доход вiд надання послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено. Доход вiд виконання будiвельно-монтажних робiт визначається у вiдповiдностi з методом поетапного виконання в облiкових перiодах, в яких виконанi вiдповiднi роботи.
   Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України, врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Код ДРФО 2012314477.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть ВАТ "Херсонський маслозавод"
   за 2010 рiк.
   Для ДК ЦПФР

   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 31 березня 2011р.

   Згiдно договору № 13-ОАО вiд 11.03.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 11 по 31 березня 2011 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Херсонський маслозавод" за 2010 рiк
   Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
   - Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський маслозавод";
   - КОД за ЄДРПОУ - 05507442;
   - Мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Перекопська, 16реєстровано Днiпровською районною Радою м. Херсона 09.03.1995р.;
   - Основний вид дiяльностi - виробництво молочних продуктiв.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року (форма № 1);
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (ф. № 2);
   - Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк (ф. № 3);
   - Звiт про власний капiтал за 2010 рiк (ф. № 4);
   - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк (ф. № 5).
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi нвi аудиторської перевiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591, та вищезазначеного договору на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансово, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.

   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнародного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ВАТ "Херсонський маслозавод" (далi Пiдприємство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизован При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, оборотно-сальдових i аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит нематерiальних активiв.
   На балансi Пiдприємства облiковується нематерiальнi активи, якi можна вiднести в основному до групи "Авторськi та сумiжнi з ним права".
   Первiсна вартiсть альних активiв на кiнець звiтного року складає 127 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї - 105 тис грн., залишкова вартiсть - 22 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 83 % первiсної вартостi нематерiальних активiв.
   У результатi проведеної перевiрки встановлено, що облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999р. № 242, та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
   3. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi П(С)БО № 7).
   За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2010р. на балансi облiковувалися основнi засоби, данi яких по найважливiшим групам наведенi в таблицi, тис.грн.:
   Рахунок С Д-ту Сальдо по Д-ту
   на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.
   (первiсна вартiсть)
   № Назва
   Основнi засоби (рядок 031 балансу), в т.ч.: 8382 9873
   103 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 3364 3875
   104 Машини та обладнання 1775 2028
   105 Транспортнi засоби 2111 2657
   106 Iнструменти, прилади та iнвентар 24 33
   109 Iншi основнi засоби 996 1110
   112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 112 170

   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 4497 тис. грн., залишкова вартiсть 5376 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 46 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Данi фiнансової звiтностi Птва вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудиторської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   4. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй, включених до складу статтi балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї", складає на кiнець звiтного року 763 тис. грн.
   Данi щодо фiнансових iнвестицiй ВАТ "Херсонський маслозавод" за звiтний рiк в асоцiйоване пiдприємство наведенi в таблицi:

   Назва пiдприємства Частка в СК, % Сума, тис. грн. Метод облiку
   Сальдо на Iнвестовано Сальдо iнвестицiї
   01.01.2010р. за рiк на 31.12.2010р.
   ВАТ "Сiрогозький завод
   сухого молока i масла" 96,8 763 - 763 За собiвартiстю

   Первiсна вартiсть вищезазначеної фiнансової iнвестицiї проведена вiдповiдно до П(С)БО № 12 .
   5. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв та готової продукцiї.
   Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" (далi (П(С)БО № 9). Для цiлей бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси включають: основнi i допомiжнi матерiали. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно П(С)БО № 9.
   Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
   Група На кiнець року, тис. грн.
   Виробничi запаси (рядок 100 балансу) в т. ч.: 556
   - сировина та матерiали 236
   - паливо 85
   - тара i тарнi матерiали 77
   - будiвельнi матерiали 23
   - запаснi частини 57
   - малоцiннi та швидкозношуванi предмети 78
   Незавершене виробництво (рядок 120 балансу) 180
   Готова продукцiя (рядок 130 балансу) 1376

   Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".
   Списання матерiалiв та МШП проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Пiдприємства та затвердженi в установленому порядку.
   Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9.
   6. Аудит дебiторської заборгованостi, iнших оборотних активiв та витрат майбутнiх перiодiв.
   Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термпогашення:
   Класифiкацiя На кiнець року , тис. грн. На кiнець року, %
   Всього (рядок 161 балансу), в т. ч.: 3869 100
   До 1-го року 3869 100
   Бiльше нiж 1 рiк - -
   Бiльше нiж 3 роки - -

   Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нараховувався - у Пiдприємства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування.
   До iншої поточної дебiторської заборгованостi (рядок 210 балансу) вiднесена головним чином надана поворотна фiнансова допомога на суму 2144 тис. грн.
   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi, а також розкриття iнформацiї по нiй в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
   До iнших оборотних активiв (рядок 250 балансу) вiднесенi суми па додану вартiсть iз одержаних авансiв в розмiрi 835 тис. грн. за продукцiю, що пiдлягає вiдвантаженню (бухгалтерський рахунок 643 "Податковi зобов'язання").
   До витрат майбутнiх перiодiв (рядок 270 балансу) вiднесенi витрати на отримання необхiдних для виробничої дiяльностi пiдприємства вiдповiдних патентiв та на страхування майна на загальну суму 53 тис. грн.
   7. Аудит грошових коштiв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 1972 тис. грн., що вiдповiдає облiковим даним на дату балансу 31.12.2010р.
   8. Аудит власного капiталу.
   Власний капiтал ВАТ по розмiру, структурi та призначенню вiдповiдає вимогам чинного Законодавства та його Статуту. Всього власного капiталу на 31.12.2010р. - 9388 тис.
   грн., в т. ч.:
   - статутного капiталу - 7255 тис. грн., подiленого на 29 019 495 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - iдаткового капiталу - 1383 тис. грн.;
   - нерозподiленого прибутку - 750 тис. грн.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
   9. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi та довгостроковi зобов'язання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р. - 13 541 тис. грн., в т. ч.:
   - короткостроковi кредити банкiв - 2400 тис. грн.;
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 245 тис. грн.;
   - з одержаних авансiв - 5009 тис. грн.;
   - з бюджетом - 396 тис. грн.;
   - зi страхування - 78 тис. грн.;
   - з оплати працi - 178 тис. грн.;
   - з учасниками - 2 тис. грн.;
   - iз внутрiшнiх розрахункiв - 1 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - . грн.
   До iнших поточних зобов'язань вiднесенi отримана поворотна фiнансова допомога - 4371 тис. грн. та суми податку на додану вартiсть, на яку Пiдприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання (рахунок 644 "Податковий кредит") - 861 тис. грн..
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
   10. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку ВАТ здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: видаткових накладних, актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в оборотно-сальдових вiдомостях та журналах-ордерах, наданих в ходi перевiрки, стосовно Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам.
   Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахування доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi П(С)БО № 15).
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за 2010 рiк склала 76 054 тис. грн. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   Бухгалтерський облiк iнших операцiйних доходiв здiйснюється Пiдприємством у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №15 на окремих субрахунках рахунку 71 "Iнший операцiйний дохiд". Величина iнших операцiйних доходiв ВАТ, нарахованих станом на 31.12.2010р., склала 6рн.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО №15.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.
   11. Аудит витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться вiдповiдно норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО №16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: приходних накладних, актiв виконання робiт (послуг), iнших п та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
   Структура витрат Пiдприємства за 2010 рiк.
   Тис. грн.
   № п/п Назва складових Номер рахунку Сума
   1 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
   (товарiв, робiт, послуг) 90 55064
   2 Адмiнiстративнi витрати 92 2110
   3 Витрати на збут 93 1618
   4 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 94 691
   5 Фiнансовi витрати 95 698
   6 Iншi витрати 97 2

   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно витрат Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   12. Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ, вiдображенi в фiнансовiй зв вiдповi- дають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий прибуток за 2010рiк становить 2742 тис. грн., отриманий вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ВАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   13. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi ВАТ.
   Фiнансовий стан ВАТ "Херсонський маслозавод" характеризується наступними основними показниками:
   Показники: На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi 0,1 0,1 >0
   2.Коефiцiент загальної лiквiдностi 1,1 1,2 >1
   3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (автономiї) 0,4 0,4 >0.5
   4.Коефiцiент покриття зобов'язань власним
   капiталом (структуриу) 1,6 1,4 <1
   5.Вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 6729 9388 >7255

   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2010 рiк свiдчить, що пiдприємство платiжноспроможне. Показники спiввiдношення власного капiталу до наявних зобов'язань в структурi залучених коштiв ще не вiдповiдають загальноприйнятим нормативам. Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
   14. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
   ВАТ "Херсонський маслозавод", як емiтент, на протязi всього 2010 року чiтко дотриму- валося вимог статтi 41 Закону "Про цiннi п фондовий ринок" стосовно порядку, обсягу та термiнiв розкриття особливої iнформацiї. На протязi звiтного року емiтентом було офiцiйно оприлюднено та розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв одну особливу iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що фiнансова звiтнiсть ВАТ "Херсонський маслозавод" за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр його активiв, зобов'язань та капiталу станом на 31.12.2010р. згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.   Незалежний аудитор В.I. Пiрiєнко
   ВАТ "Херсонський маслозавод" виробляє наступний асортимент продукцiї: масло тваринне; сирна
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "Херсонський маслозавод" виробляє наступний асортимент продукцiї: масло тваринне; сирна маса нежирна; сири сичужнi в асортиментi.
   Ринками збуту є оптово-роздрiбнi пiдприємства торгiвлi України.
   По Херсонськi областi конкуренцiю ВАТ "Херсонський маслозавод" складають: ВАТ "Чаплинський маслозавод"; ВАТ "Новотроїцький маслосирзавод"; ТОВ "Данон Днiпро"; ВАТ "Цюрупинський маслозавод"; ВАТ "Каланчацький маслозавод".
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством були здiйсненнi такi основнi придбання активiв.

   В 2005 роцi було придбано:
   - обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 474,3 тис.грн.;
   - 340,5 тис. грн. витрачено на капiтальний ремонт виробничих цехiв;
   - придбання транспортних засобiв (спец. транспорт для перевозки молока) - 1077,3 тис. грн.

   В 2006 роцi було придбано:
   - обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 92,0 тис.грн.;
   - 177,5 тис. грн. витрачено на капiтальний ремонт виробничих цехiв;
   - модернiзацiя транспортних засобiв - 100,9 тис. грн.

   В 2007 роцi було придбано:
   - обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 163,0 тис.грн.;
   - 114,5 тис. грн. витрачено на капiтальний ремонт виробничих цехiв;
   - модернiзацiя транспортних засобiв - 249,3 тис. грн.

   В 2008 роцi було придбано:
   обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 398,4 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 286,4 тис.грн., здiйснена модернiзацiя транспортнiв на суму 169,6 тис.грн., а також витрачено 440,4 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв.

   В 2009 роцi було придбано:
   обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 84,3 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 208,2 тис.грн., здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 278,0 тис.грн., а також витрачено 222,9 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв.

   В 2010 роцi було придбано:
   обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 172,8 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 206,0 тис.грн., придбано транспортних засобiв на 155,5 тис.грн, здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 389,7 тис.грн., а також витрачено 510,8 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв, придбано малоцiнних необоротних активiв на суму 67,2 тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства, являється нестача молочної сировини та її висока вартiсть. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах областi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариством виплачений штраф за зверхдоговiрне споживання електроенергiї на суму 6,9 тис.грн, штраф за порушення податкового законодавства на суму 87,1 тис.грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Данi фiнансового обiгу використовуються для пiдготовки зовнiшньої звiтностi, данi управлiнського облiку необхiднi для складання оперативної звiтностi для внутрiшнiх потреб з рiзним ступенем деталiзацiї.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується збiльшити сировину базу, розширити асортимент продукцiї, пiдвищити конкурентноспроможнiсть продукцiї за рахунок пiдвищення iї якостi, розширити ринок збуту продукцiї.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 2.1. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)

   Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 22929 17326
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 5376 4480
   Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 763 763
   Запаси 2112 968
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 11796 9490
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 1972 682
   Власний капiтал 9388 6729
   Статутний капiтал 7255 7255
   Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 750 -1909
   Довгостроковi зобов'язання -- --
   Поточнi зобов'язання 13541 10597
   Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) 27019495 27019495
   Вартiсть чистих активiв 9388 6729
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   4480.000   5376.000   0.000   0.000   4480.000   5376.000
     — будівлі та споруди   1969.000   2379.000   0.000   0.000   1969.000   2379.000
     — машини та обладнання   910.000   1022.000   0.000   0.000   910.000   1022.000
     — транспортні засоби   950.000   1225.000   0.000   0.000   950.000   1225.000
     — інші   651.000   750.000   0.000   0.000   651.000   750.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   4480.000   5376.000   0.000   0.000   4480.000   5376.000
   Опис: Станом на кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв товариства складає 9873 тис. грн., знос становить 4497 тис. грн. Знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбачених ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу становить 45,55 вiдсоткiв. Обмежень щодо користування майном товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   9388.000 6729.000
   7255.000 7255.000
   7255.000 7255.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6729.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(7255.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 2400.000  X X
   Короткостроковий кредит  19.07.2010  2400.000  23.200000000000  08.07.2011 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 396.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 10745.000  X X
   Усього зобов'язань X 13541.000  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтблiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р. - 13 541 тис. грн., в т. ч.:
   - короткостроковi кредити банкiвтис. грн.;
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 245 тис. грн.;
   - з одержаних аван09 тис. грн.;
   - з бюджетом - 396 тис. грн.;
   - зi страхування - 78 тис. грн.;
   - з оплати працi - грн.;
   - з учасниками - 2 тис. грн.;
   - iз внутрiшнiх розрахункiв - 1 тис. грн.;
   - iншi поточ'язання - 5232 тис. грн.
   До iнших поточних зобов'язань вiднесенi отримана поворотна фiнансова допомога - 4371 тиса суми податку на додану вартiсть, на яку Пiдприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання (рахунок 644 "Податкдит") - 861 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2009 1 0
   3 2008 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори у минулих трьох роках не проводилися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 5
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Так  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв товариство не змiнювало аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України товариство не змiнювало.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський маслозавод" За ЄДРПОУ 05507442
   Територія 73036, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Перекопська, б. 162 За КОАТУУ 6510136300
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Державне пiдприємство "Херсонстандарт-метрологiя" м .Херсон За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Лiцензiйна угода на право застосування сертифiкату вiдповiдностi на виробництво масло солодковершкове "Селянське несолоне" За КВЕД 15.51.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73036, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Перекопська, б. 162
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 33 22
   Первісна вартість 011 114 127
   Накопичена амортизація 012 81 105
   Незавершене будівництво 020 0 0
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 4480 5376
   Первісна вартість 031 8382 9873
   Знос 032 3902 4497
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 763 763
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 5276 6161
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 578 556
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 110 180
   готова продукція 130 280 1376
   Товари 140 0 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 2537 3869
   первісна вартість 161 2537 3869
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 146 606
   за виданими авансами 180 6807 5177
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 2144
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 682 1972
   у т. ч. в касі 231 6 22
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 835 835
   Усього за розділом ІІ 260 11975 16715
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 75 53
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 17326 22929

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 7255 7255
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 1383 1383
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1909 750
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 6729 9388
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 3000 2400
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 902 245
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 5011 5009
   з бюджетом 550 69 396
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 86 78
   з оплати праці 580 222 178
   з учасниками 590 0 2
   із внутрішніх розрахунків 600 1 1
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 1306 5232
   Усього за розділом IV 620 10597 13541
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 17326 22929
   Примітки:
   Баланс Товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 Баланс.
   Валюта балансу станом на 31.12.2010 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2008 р. збiльшилась на 5603 тис.грн.
   Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу необоротнi активи, встановлено, що в 2010 роцi вiдбулося зменшення залишкової вартостi нематерiальних активiв товариства на 11 тис. грн. та збiльшення залишкової вартостi основних засобiв на 896 тис.грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7. Iншi фiнансовi iнвестицiї (частка в статутному капiталi ВАТ "Сiрогозький завод сухого молока i масла") протягом звiтного року не змiнилися i становлять 763 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв товариства, у порiвняннi з 2009 р., на 4740 тис.грн. Виробничi запаси вiдображенi вiдповiдно до П (С) БО №9 i за 2010 рiк зменшились на 22 тис. грн. Запаси мають достовiрну оцiнку i вiд них очiкується в майбутiльшення економiчних вигод. Сума незаверешеного виробництва становить на кiнець звiтного року 180 тис. грн., що на 70 тис. грн. бiльше нiж на початок року. Запаси готової продукцiї складають 1376 тис. грн. та збiльшилися протягом звiтного перiоду на 1096 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 1332 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нараховувався - у товариства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом збiльшилась протягом звiтного перiоду i становила на кiнець року 606 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами скоротилася на 1630 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду виникла iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка склала 2144 тис.грн. За станом на 31.12.2010 р. збiльшилася сума залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi, в порiвняннi з залишком на 31.12.2009 р., на 1290 тис. грн. Сума iнших оборотних активiв ва протягом звiтного перiоду не змiнилась та складає 835 тис. грн. (вiднесенi суми податку на додану вартiсть iз одержаних авансiв за продукцiю, що пiдлягає вiдвантаженню).

   До витрат майбутнiх перiодiв (рядок 270 балансу) вiднесенi витрати на отримання необхiдних для виробничої дiяльностi пiдприємства вiдповiдних патентiв та на страхування майна на загальну суму 53 тис. грн., що на 22 тис.грн. менше нiж за аналогiчний перiод 2009 року.

   По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2010 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. на 2659 тис. грн.

   Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, збiльшились на 2944 тис. грн. та складає 13541 тис.грн. Зокрема, зобов'язання за короткостроковими кредитами банкiв зменшилися станом на кiнець звiтного перiоду на 600 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на 657 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв скоротилися на 2 тис. гстрахування - на 8 тис.грн., з оплати працi - на 44 тис. грн. В той же час, iншi поточнi зобов'язання зросли на 3926 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - на 327 тис. грн. Сума зобов'язань iз внутрiшнiх розрахункiв протягом звiтного року не змiнилася i становить 1 тис. грн.

   Суми статей ф.1 Баланс вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.


  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 76054 44472
   Податок на додану вартість 015 12287 7421
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 63767 37051
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 55064 31740
   Валовий:    
   — прибуток 050 8703 5311
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 61 55
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 2110 1663
   Витрати на збут 080 1618 1377
   Інші операційні витрати 090 691 551
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 4345 1775
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 2 4
   Фінансові витрати 140 698 740
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 2 4
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 3647 1035
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 905 202
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 2742 833
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 2742 833
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 46018 25288
   Витрати на оплату праці 240 5161 3536
   Відрахування на соціальні заходи 250 1883 1305
   Амортизація 260 619 576
   Інші операційні витрати 270 4982 4256
   Разом 280 58663 34961

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 27 019 49527 019 495
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 27 019 49527 019 495
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.10150.0308
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.10150.0308
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 2742 тис. грн. (в 2009 р. чистий прибуток склав 833 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився, порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 44472 тис. грн. до 76054 тис. грн.
   В 2010 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) зросли порiвняно з 2009 роком. Так, матерiальнi затрати зросли на 20730 тис. грн., витрати на оплату працi на 1625 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи на 578 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування на 43 тис. грн., iншi операцiйнi витрати (р. 270) на 726 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк зросли на 23702 тис. грн.

  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 74774 36569
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 0 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 4 1
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 6860 564
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 66875 30009
   Авансів 095 37 57
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 4264 2852
   Витрат на відрядження 110 13 31
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 558 179
   Відрахувань на соціальні заходи 125 2031 1356
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 836 567
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 3553 236
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 3471 1847
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3471 1847
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 2 2
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 1502 1006
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1500 -1004
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 11250 5981
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 11850 6161
   Сплачені дивіденди 350 81 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -681 -180
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -681 -180
   Чистий рух коштів за звітний період 400 1290 663
   Залишок коштів на початок року 410 682 19
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 1972 682
   Примітки:
   За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 3471 тис.грн. Так надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 74774 тис.грн., надходження вiдсоткiв банкiв за поточними рахунками - 4 тис.грн, iншi надходження - 6860 тис.грн. Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) - 66875 тис.грн., працiвникам - 4264 тис.грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи - 2031 тис.грн.
   Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склали витрати у сумi 1500 тис.грн.
   Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали витрати у сумi 681 тис.грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 1290 тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 7255 0 0 1383 0 -1909 0 0 6729
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 7255 0 0 1383 0 -1909 0 0 6729
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 2742 0 0 2742
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -83 0 0 -83
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 2659 0 0 2659
   на кінець року 300 7255 0 0 1383 0 750 0 0 9388
   Примітки:
   Протягом 2010 року розмiр статутного капiталу товариства не змiнювався.

   Всього власного капiталу станом на 31.12.2010 р. - 9388 тис. грн., в тому числi:
   Статутний капiтал - 7255 тис.грн., подiлений на 29 019 495 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн.
   Iнший додатковий капiтал - 1383 тис.грн.
   Нерозподiлений прибуток - 750 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 114 81 13 0 0 0 0 24 0 0 0 127 105
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 114 81 13 0 0 0 0 24 0 0 0 127 105
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 170.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3364 1395 511 0 0 0 0 101 0 0 0 3875 1496 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 1775 865 255 0 0 2 0 141 0 0 0 2028 1006 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 2111 1161 546 0 0 0 0 271 0 0 0 2657 1432 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 24 15 9 0 0 0 0 3 0 0 0 33 18 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 996 466 114 0 0 0 0 79 0 0 0 1110 545 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 112 0 67 0 0 9 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 8382 3902 1502 0 0 11 0 595 0 0 0 9873 4497 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 0 0

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 763 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 763 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 763
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 56 97
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 94
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 5 500
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 698
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 2 2

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 22
   Поточний рахунок банку 650 1950
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 1972
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 236 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 85 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 77 0 0
   Будівельні матеріали 840 23 0 0
   Запасні частини 850 57 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 78 0 0
   Незавершене виробництво 890 180 0 0
   Готова продукція 900 1376 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 2112 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3869 3869 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2144 2144 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 905
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 905
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 905
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 619
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0