Створення: 28.04.2017

Відомості про припинення шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента – 28.04.17

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.17 з результатами голосування „за” – 100% гол., „проти” – 0 прийняте рiшення про припинення ПАТ «Херсонський маслозавод» (далi ПАТ) у зв’язку з перетворенням у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Херсонський маслозавод» (далi ТДВ). Причини рiшення: органiзацiйно-правова форма ТДВ є менш витратною, нiж АТ. Активи та зобов’язання ПАТ повнiстю переходять до реорганiзованого ТДВ. Розмiр статутного капiталу ТДВ дорiвнюватиме розмiру статутного капiталу ПАТ – 11044171,25грн., склад учасникiв ТДВ дорiвнюватиме кiлькостi та складу акцiонерiв ПАТ станом на день затвердження установчих документiв створюваного ТДВ. Обмiн акцiй ПАТ на вiдповiдну кiлькiсть часток у статутному капiталi ТДВ здiйснюється у спiввiдношеннi: 1 акцiя ПАТ обмiнюється на частку в статутному капiталi ТДВ на суму 0,25грн. Тим же рiшенням призначено комiсiю з припинення до закiнчення реорганiзацiї: голова комiсiї – гендиректор ПАТ Костiна Катерина Михайлiвна; член комiсiї – фiнансовий директор ПАТ Iванова Людмила Михайлiвна; визначений порядок та термiни подання вимог кредиторами – заявлення кредиторами вимог до ПАТ приймаються протягом 2-х мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняте рiшення про припинення. Вимоги мають або надсилатися на адресу ПАТ поштою цiнними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до ПАТ з обов’язковою реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.